Mauri
NOVÁ SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ DOMÁCÍ LIMONÁDU
1. 7. 2014 | 00:00Máte rádi domácí limonádu? Pak právě pro Vás je určena velká letní soutěž O nejlepší domácí limonádu. Stačí se vyfotit s domácí limonádou, nahrát fotografii na naši zeď, připojit váš recept na výrobu a zbývá jediné - stát se fanouškem Kouhoutkova.cz.
Do 8 července 11:59 hod prosím nahrávejte své domácí limonády z jahod, rybízu, rakytníku, malin, borůvek či jiného drobného ovoce. Vyhrát můžete nový model SodaStreamu, trička či flash disk. Vyhrávají fotografie s největším počtem  “like”.

PRAVIDLA FACEBOOKOVÉ SOUTĚŽE DOMÁCÍ LIMONÁDY“ A SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE
Organizátorem soutěže Domácí limonády (dále jen „soutěž) je společnost: MAURI s.r.o., IČ: 28496141, se sídlem Šaldová 26, 186 00 Praha 8, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze ve složce 145815 C (dále jen „organizátor“)

2. POŘADATEL SOUTĚŽE
Pořadatelem soutěže je společnost: VEOLIA VODA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s, se sídlem Pařížská 11, Praha 1, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2098, IČ: 49241214 (dále jen „pořadatel“).

3. DOBA KONÁNÍ SOUTĚŽE
Soutěž se uskuteční od 1. 7. 2014 12:00 do 22. 7. 2014 do 11:59 hodin prostřednictvím sociální sítě Facebook a je otevřena pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky.

4. ÚČAST V SOUTĚŽI
Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba starší 15 let s doručovací adresou na území České republiky, která splní stanovená pravidla soutěže (dále jen „soutěžící“ či „účastník“).
Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k organizátorovi, pořadateli či k dalším osobám pověřeným zajištěním této soutěže a osoby, které jsou ke kterékoliv z takových osob ve vztahu osob blízkých.
Podmínkou účasti je existence profilu na sociální síti Facebook.com, stát se fanouškem facebookové stránky „www.facebook.com/Kohoutkova.cz“, vyfotit se s vlastní domácí limonádou a nahrát tuto fotografii na zeď facebookové stránky „www.facebook.com/Kohoutkova.cz“, v popisu je nutné uvést stručný recept na její výrobu.
Soutěžící musí dodržovat veškerá pravidla použití sítě Facebook uvedená na http://www.facebook.com/terms.php.
Pro účast v soutěži musí být soutěžící uživatel fanouškem stránky „www.facebook.com/Kohoutkova.cz“.

5. MECHANIKA SOUTĚŽE/HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM
Při prvním přihlášení do soutěžní aplikace účastník soutěže potvrdí, že souhlasí s tím, aby pořadatel a organizátor užili informace, které má účastník soutěže uvedené ve svém facebookovém profilu, především pak jméno, příjmení, věk a e-mailová adresa, na které ho v případě výhry bude organizátor kontaktovat.
Soutěžící musí nahrát na facebookové stránky „www.facebook.com/Kohoutkova.cz“ vlastní fotografii s domácí limonádou a receptem na její výrobu.
Domácí limonády musí obsahovat alespoň jedno ovoce z uvedených možností. Limonády mohou obsahovat další přírodní produkty či sirupy.
V popisu fotografie musí soutěžící uvést autentický recept, který použil při přípravě své domácí limonády. Soutěžící mohou fotografii s receptem sdílet a požádat přátele o “like”. 
Každý soutěžící musí být schopen prokázat autenticitu svého profilu v případě pochybností o regulérnosti hry. V případě, že soutěžící neprokáže autenticitu svého profilu, bude ze soutěže vyřazen. Autenticitu profilu prokáže soutěžící zejména tím, že prokáže své dlouhodobé a opakované užívání daného FB profilu (jméno a příjmení soutěžícího se shoduje s názvem FB profilu, údaje soutěžícího obsažené ve FB profilu pasují na soutěžícího) a skutečnost, že FB profil soutěžícího byl zřízen před zahájením soutěže
Soutěžící svou účastí v soutěži souhlasí s použitím fotografie domácí limonády a receptu na domácí limonádu pro další účely pořadatele soutěže a organizátora soutěže a k takovému použití uděluje pořadateli soutěže a organizátorovi soutěže nevýhradní licenci k jejich užívání. Těmito dalšími účely se rozumí zejména používání fotografie a receptu pro marketingové a reklamní účely pořadatele a organizátora soutěže. Soutěžící svou účastí v soutěži souhlasí s poskytnutím nevýhradní licence bezúplatně. 

6. SOUTĚŽNÍ KOLA A VÝHERCI
Soutěž je rozdělena do tří kol:
1. kolo – 1.7. 2014 12:00 do 8.7. 2014 11:59 - domácí limonády z jahod, rybízu, rakytníku, malin, borůvek či jiného drobného ovoce
2. kolo – 8.7. 2014 12:00 do 15.7. 2014 11:59 - domácí citronády či limonády z pomerančů, grepů a jiných citrusů
3. kolo – 15.7. 2014 12:00 do 22.7. 2014 11:59 - netradiční domácí limonády ze zeleniny či bylinek
Určení výherců: Na konci každého soutěžního kola budou zveřejněni tři soutěžící s nejvyšším počtem získaných “liků” u své fotografie, jimž budou rozděleny výhry specifikované v bodě 7. těchto pravidel.
V případě, že bude mít několik soutěžících v době ukončení soutěžního kola stejný počet bodů, stává se vítězem ten soutěžící, který se stal fanouškem facebookové stránky „www.facebook.com/Kohoutkova.cz“  dříve.

7. VÝHRY
Soutěžní výhry pro každé kolo:
1. místo nový designový přístroj SodaStream SOURCE White, se kterým lze připravit snadno a rychle perlivě svěží nápoje.
2-5. místo tričko Kohoutkova.cz
6-10. místo flash disk Kohoutkova.cz
Organizátor si vyhrazuje právo rozšířit počet výher. 

Každý soutěžící může vyhrát pouze jednu cenu v celé soutěži. Pokud soutěžící získá jakoukoli cenu během jednoho kola, může nahrávat další fotografie, ale už nemůže vyhrát žádnou z cen ve stejném ani žádném jiném soutěžním kole. 
Výherci budou vyzváni, aby zaslali svoji korespondenční adresu pro zaslání výhry. Pokud výherce nezašle svoji korespondenční adresu do 10 dní po vyzvání pořadatelem, výhra automaticky připadá soutěžícímu na dalším místě, bezprostředně následujícím po tomto soutěžícím.
Každá ze soutěžících rodin na jedné korespondenční adrese může vyhrát pouze jednu cenu. Pokud se soutěžící shodují s korespondenční adresou a objeví se na jednom z dalších výherních míst, výhra automaticky připadá soutěžícímu na dalším  místě, bezprostředně následujícím po tomto soutěžícím.

8. OZNÁMENÍ VÝHERCŮ
Výherci budou oznámeni nejpozději do 10 dní po skončení daného soutěžního kola.

9. PODMÍNKY ZÍSKÁNÍ VÝHER
Výhry budou rozeslány poštou pouze po území ČR, a to nejpozději do 6 týdnů od ukončení soutěže. V případě, že zaslaná výhra nebude soutěžícím vyzvednuta a vrátí se na adresu organizátora, bude možné ji vyzvednout na adrese organizátora soutěže nejpozději do 10 týdnů po ukončení soutěže, poté výhra propadá ve prospěch pořadatele. Výhry účastníků, které z důvodů spočívajících nikoli na straně pořadatelů nebo organizátora nebude možno doručit, propadají ve prospěch pořadatele.
Na výhry nevzniká právní nárok a není možné je směnit za hotovost ani místo nich požadovat jiné plnění.

10. OSOBNÍ ÚDAJE
Soutěžící prvním přihlášením do soutěžní aplikace dává pořadateli v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění souhlas se zpracováním svých  osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení a emailová adresa za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání výhry v soutěži a pro další obchodní a marketingové účely pořadatele, tj. za účelem nabízení produktů a služeb a informování o marketingových akcích, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu 2 let od ukončení soutěže.
V případě, že se soutěžící stane výhercem , souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení a neúplná adresa bydliště (obec), ve sdělovacích prostředcích, facebookových stránkách a webových stránkách pořadatele . Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a k účelu výše uvedeným zpracovávány jak organizátorem tak pořadatelem a osobami pověřenými zajištěním této soutěže.

Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adrese sídla pořadatele, a dále práva dle § 11 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci. Odvolání souhlasu je možné učinit na adrese pořadatele a je účinné okamžikem doručení pořadateli. Odvoláním souhlasu zaniká účast soutěžícího v soutěži stejně jako nárok na výhru.
Správcem osobních údajů je organizátor soutěže.
V případě pochybností o dodržování pravidel soutěže nebo dotazů k soutěži se může soutěžící obrátit na organizátora soutěže zasláním dotazu na e-mailovou adresu soutez@mauri.cz

11. OSTATNÍ USTANOVENÍ A PODMÍNKY
Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.
Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla soutěže včetně změny doby jejího trvání, či soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na Facebook stránce „Veolia voda ČR „https://www.facebook.com/Veolia.voda“ nebo vyloučit konkrétního účastníka ze soutěže.
Bude-li mít pořadatel či organizátor oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude soutěžící ze soutěže vyloučen. To platí stejně i v případě jakéhokoliv porušení těchto pravidel soutěžícím nebo jiného jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či podmínkami nebo se zásadami poctivé soutěže a fair play. Rozhodnutí organizátora nebo pořadatele o vyloučení ze soutěže je konečné, bez možnosti odvolání.
Organizátor ani pořadatel soutěže nenesou žádnou odpovědnost za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži (především funkčnost internetu a sociální sítě Facebook).
Organizátor ani pořadatel neodpovídá za žádné majetkové či nemajetkové újmy způsobené přípravou či prováděním jakýchkoli soutěžních úkonů, účastí v soutěži ani výhrami v soutěži nebo v souvislosti s nimi. Na výhry nevzniká právní nárok a není možné je směnit za hotovost ani místo nich požadovat jiné plnění.
Pořadatel ani organizátor soutěže neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výhry v rámci odeslání poštou.
Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou.
Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti Facebook. Účastník soutěže je srozuměn s tím, že poskytuje své informace organizátorovi a pořadateli soutěže a nikoliv elektronické sociální síti Facebook.
V ostatním se soutěž a vztahy mezi soutěžícím a pořadatelem anebo organizátorem řídí právním řádem České republiky.

V Praze dne 1.7. 2014